විජය පරම්පරාව
The House of Vijaya (also known as the Vijayan dynasty and sometimes referred to as the "Great Dynasty") was the first Sinhalese royal dynasty that ruled over the island of Lanka,[N 2] present day Sri Lanka. According to Sinhalese folklore Prince Vijaya is the traditional first king of Sri Lanka, founding the Kingdom of Tambapanni and the dynasty subsequently founding the Kingdom of Upatissa Nuwara and finally the Anuradhapura Kingdom.

There were 37 Vijayan monarchs who reigned during a span of 609 years and ruled all but 80 of them. The dynasty ended when Vasabha of the House of Lambakanna I seized power in 66 AD.

තම්මැන්නා නුවර BC 543 - BC 505

 • විජය රජතුමා
 • BC 543 - BC 505

  උපතිස්ස නුවර BC 505 - BC 377

 • උපතිස්ස රජතුමා
 • BC 505 - BC 504
 • පණ්ඩුවාසදේව රජ
 • BC 504 - BC 474
 • අභය රජතුමා
 • BC 474 - BC 454
 • තිස්ස රජතුමා
 • BC 454 - BC 437
 • පණ්ඩුකාභය රජතුමා
 • BC 437 - BC 377

  අනුරාධපුරය BC 377 - 1017

 • පණ්ඩුකාභය රජතුමා
 • BC 377 - BC 367
 • මුටසීව රජතුමා
 • BC 367 - BC 307
 • දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා
 • BC 307 - BC 267
 • උත්තිය රජතුමා
 • BC 267 - BC 257
 • මහාසිව රජතුමා
 • BC 257 - BC 247
 • සූරතිස්ස රජතුමා
 • BC 247 - BC 237
 • අසේල රජතුමා
 • BC 215 - BC 205
 • දුටුගැමුණු රජතුමා
 • BC 161 - BC 137
 • සද්ධාතිස්ස රජතුමා
 • BC 137 - BC 119
 • තුලත්ථන රජතුමා
 • BC 119 - BC 119
 • ලංජතිස්ස රජතුමා
 • BC 119 - BC 109
 • බල්ලාඨනාග රජතුමා
 • BC 109 - BC 104
 • වළගම්බා රජතුමා
 • BC 104 - BC 103
 • වළගම්බා රජතුමා
 • BC 89 - BC 76
 • මහසිළු මහාතිස්ස රජතුමා
 • BC 76 - BC 62
 • චෞර නාග රජතුමා
 • BC 62 - BC 50
 • කුඩා තිස්ස රජතුමා
 • BC 50 - BC 47
 • කූඨකණ්ණ තිස්ස රජතුමා
 • BC 41 - BC 19
 • භාතික අභය රජතුමා
 • BC 19 - 9
 • මහාදාඨික මහානාග රජතුමා
 • 9 - 21
 • අමණ්ඩගාමණී අභය රජතුමා
 • 22 - 31
 • කණිරජානු තිස්ස රජතුමා
 • 31 - 34
 • චූලාභය රජතුමා
 • 34 - 35
 • සීවලී රැජින
 • 35 - 35
 • ඉලනාග රජතුමා
 • 38 - 44
 • චන්ද්‍රමුඛසිව රජතුමා
 • 44 - 52
 • යසලාලක තිස්ස රජතුමා
 • 52 - 60

  රුහුණ BC 240 - 1065

 • ඝෝඨාභය කුමරු
 • BC 215 - BC 205
 • කාවන්තිස්ස රජතුමා
 • BC 205 - BC 161
 • සද්ධාතිස්ස රජතුමා
 • BC 161 - BC 137
 • මහානාග රජතුමා
 • ~ - ~
 • යටාල තිස්ස කුමරු
 • ~ - ~
   
   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS