ගම්පොල - (1345 - 1412)

 
පාලකයෝ
1 4 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා1341 - 1351
2 5 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා1351 - 1357
3 3 වන වික්‍රමබාහු රජතුමා1357 - 1374
4 5 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා1374 - 1397
 
ඡායාරූප
Ambekke Devalaya


Built : 3 වන වික්‍රමබාහු රජතුමා,
 
යුග
  • සිරි සඟ බෝ වංශය
  • 1345 - 1412
     
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS