අධිකරණ කටයුතු සාර්ථකව කරන ලදී.
Contributed by : King Bhathika Abhaya - (BC 20 - BC 9)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Controlling / Controlling]
ග්‍රාම සීමා නියම කිරීම King PandukabhayaBC 377 - BC 367
කසල සෝදකයන් පත් කිරීම King PandukabhayaBC 377 - BC 367
ප්‍රථම වරට වැදගත් ලෙසට සිදු වූ රාජාභිෂේකයKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
තුන්සිංහලයම ඵක්සේසත් කිරීමKing DutugemunuBC 161 - BC 137
සතුන් මැරීම තහනම් කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Other Works
රෝමයට දූතයන් යවා මුතු ගෙන්වා රුවන්වැලි සෑ
රට පුරාම සත්ව ඝාතනය තහනම් කළේය
අනුරාධපුරයේ සිට එක යොදුනක් දක්වා සුවදැති මල් පැලෑටි රෝපණය කරවීය
වසරක් පාසා රුවන්වැලි සෑ රදුන්ට හුණු පිරියාම මංගල්‍ය කරවීම
අටවිස්සක් මහා වෙසක් පූජාව කරවීය