අභයගිරියේ වයිතුල්ය වාදය ස්ථාපණය විය.
Contributed by : King Voharika Tissa - (215 - 236)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Special Incidents / General]
Conversion to BuddhismKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
Arrived in the Kingdom of KotteDom Jeronimo de Azevedo1594 - 1613
දමිළයන් සෝමා දේවිය අල්ලා ඉන්දියාවට රැගෙනKing WalagambaBC 104 - BC 103
රජුට නවාතැන් නොදුන් විහාර 18ක් කඩා දැමීය King Choura NagaBC 62 - BC 50
තම හිස දුගියෙකුට දන් දුනි.King Siri Sangha Bodhi I251 - 253
Burned Therawadi BooksKing Mahasen276 - 303
මහා විහාරය ඝෝණ නම් අමාත්‍යවරයා ලවා විනාශ කරවීය.King Mahasen276 - 303
සත් මහල් ප්‍රාසාදය බිඳ දැමීය.King Mahasen276 - 303
Other Works
අභයගිරි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
දක්ෂිණ මූල විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
මිරිසවැටි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
මහියංගන විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
තිස්සමහාරාම විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
නාගදීපයේ තිස්ස විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
කැළණි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
ගොලුනා සෙනෙවි විහාරයේ පවුර කරවීය.
දකුණු විහාරයේ පවුර කරවීය.
මිරිසවැටි විහාරයේ පවුර කරවීය.
පුත්තභාග විහාරයේ පවුර කරවීය.
ඉසුරුමුණි විහාරයේ පවුර කරවීය.
නාගදීපයේ තිස්ස විහාරයේ පවුර කරවීය.
අනුරාරාම විහාරයේ පොහොයගෙය කරවීය.
ණය සහිත භික්ෂූන් ණයෙන් නිදහස් කර මහා වෙසක් පූජාවක් පැවැත්වීය.
ලක්වැසි සියලු භික්ෂූන්ට තුන් සිවුරු පූජා කළේය.
අභයගිරියේ වයිතුල්ය වාදය බිඳ හැර නිර්මල බුදු දහම ස්ථාපිත කරවීය.
ශ්‍රී මහා බෝධි ගෘහයෙහි ලෝහමය රූප දෙකක් කරවීය.
සතපන් ආරාමය කරවීය.