කසල සෝදකයන් පත් කිරීම
Contributed by : King Pandukabhaya - (BC 377 - BC 367)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Controlling / Controlling]
ප්‍රථම වරට වැදගත් ලෙසට සිදු වූ රාජාභිෂේකයKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
තුන්සිංහලයම ඵක්සේසත් කිරීමKing DutugemunuBC 161 - BC 137
රට පුරාම සත්ව ඝාතනය තහනම් කළේය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
අධිකරණ කටයුතු සාර්ථකව කරන ලදී.King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
සතුන් මැරීම තහනම් කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Other Works
Built Anuradhapura Kingdom
Systematic Cemetery
නගර පාලකයකු පත්කිරීම. (නගර ගුත්තික)
Built Abhaya Tank ( Basawakkulama)
ග්‍රාම සීමා නියම කිරීම
සෞඛ්‍ය පිලිබඳ විධිමත් සැලැස්මක් ඇති කිරී
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මෞර්ය රාජවංශය ආරම්භ ක
Killed 8 his uncles