කුක්කුට ගිරි පිරිවෙන් පෙළ කරවීය.
Contributed by : King Kanitta Tissa - (165 - 193)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Religious / Piriven]
Built Subha PirivenaKing Subha60 - 66
Built Raaja pirivenaKing Subha60 - 66
මහාසෑයේ පිරිවෙන් කිහිපයක් ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
Built Aththanagalu PirivenaKing Gotabhaya253 - 266
Other Works
Built Maha pirivena at Manisoma Viharaya
අභයගිරි විහාරයෙහි රත්නප්‍රාසාදය කරවීය.
අම්බස්තල විහාරයෙහි වටදාගෙය කරවීය.
නාගදීප විහාරයෙහි වටදාගෙය කරවීය.
කැලණිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.
මන්ඩලගිරිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.
දූරතිස්සවාපිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.
දක්ඛිණ විහාරයේ දන්හල කරවීය.
දක්ඛිණ විහාරයට යාමට මාර්ගයක් කරවීය.
දීඝවාපි ස්ථූපය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
දීඝවාපි ස්ථූපයේ ධාතු නිධන් කිරීම.
Built Bhootharaama Viharaya
Built Ramagonaka Viharaya
Built Nanthis Araamaya
Built Anulathissa Parwatha Viharaya
Built Niyelthissa Aaramaya
Built Pilapitiya Sthupa