තම හිස දුගියෙකුට දන් දුනි.
Contributed by : King Siri Sangha Bodhi I - (251 - 253)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Special Incidents / General]
Conversion to BuddhismKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
Arrived in the Kingdom of KotteDom Jeronimo de Azevedo1594 - 1613
දමිළයන් සෝමා දේවිය අල්ලා ඉන්දියාවට රැගෙනKing WalagambaBC 104 - BC 103
රජුට නවාතැන් නොදුන් විහාර 18ක් කඩා දැමීය King Choura NagaBC 62 - BC 50
අභයගිරියේ වයිතුල්ය වාදය ස්ථාපණය විය.King Voharika Tissa215 - 236
අභයගිරියේ වයිතුල්ය වාදය බිඳ හැර නිර්මල බුදු දහම ස්ථාපිත කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
Burned Therawadi BooksKing Mahasen276 - 303
මහා විහාරය ඝෝණ නම් අමාත්‍යවරයා ලවා විනාශ කරවීය.King Mahasen276 - 303
සත් මහල් ප්‍රාසාදය බිඳ දැමීය.King Mahasen276 - 303
Other Works