තුන්සිංහලයම ඵක්සේසත් කිරීම
Contributed by : King Dutugemunu - (BC 161 - BC 137)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Controlling / Controlling]
ග්‍රාම සීමා නියම කිරීම King PandukabhayaBC 377 - BC 367
කසල සෝදකයන් පත් කිරීම King PandukabhayaBC 377 - BC 367
ප්‍රථම වරට වැදගත් ලෙසට සිදු වූ රාජාභිෂේකයKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
රට පුරාම සත්ව ඝාතනය තහනම් කළේය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
අධිකරණ කටයුතු සාර්ථකව කරන ලදී.King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
සතුන් මැරීම තහනම් කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Other Works
Ruwanwelisaya Stupa
Defeated Elara
Built Lovamahapaya Viharaya
Built Mirisawetiya Stupa