දක්ෂිණ මූල විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
Contributed by : King Voharika Tissa - (215 - 236)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Religious / Other]
Planted Sri Maha BodhiKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
The Tripiṭaka was recorded on palm leaves King WalagambaBC 104 - BC 103
30,000 කට අධික පිරිසක් පැවිදි කිරීම King Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
සඟමිත් තෙරණියෝ වැඩම කරවීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
ලංකාවේ මෙහෙණි සස්න ආරම්භ කිරීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
රුවන්වැලි සෑ බිමේ ගල් ටැඹ පිහිටුවීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
මහාපාලි බත් දන්සල පිහිටුවීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයKing UttiyaBC 267 - BC 257
සංඝමිත්තා තෙරණියගේ පරිනිර්වාණයKing UttiyaBC 267 - BC 257
Reformation RowamahapayaKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Completed Ruwanweli DagabaKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Elephant Wall in Ruwanweli SeyaKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built 3 stone flower table for Ruwenweli SeyaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
Built stone relic chamber in Thuparama ViharayaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
Reformation Mihinthale Kantaka StupaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
built 32 mansions over the LowamahapayaKing Khallata NagaBC 109 - BC 104
රුවන්වැලි සෑය වැලි මලුව වටා ගල් බැම්මක් බšKing Khallata NagaBC 109 - BC 104
අනුරාධපුරයේ සිට එක යොදුනක් දක්වා සුවදැති මල් පැලෑටි රෝපණය කරවීය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
වසරක් පාසා රුවන්වැලි සෑ රදුන්ට හුණු පිරියාම මංගල්‍ය කරවීම King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
අටවිස්සක් මහා වෙසක් පූජාව කරවීය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
රුවන්වැලි සෑ මළුව විශාල කරවීය King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
ලක්දිව පුරා පහන් පූජා පැවැත්විය King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
මුහුදෙහි යොදුනක් දුරට පහන් පූජාවක් කරවීය. (ගිරිහඬ පූජා)King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
Ruwanwelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ ජත්‍රය මත තවත් ජත්‍රයක් කරවීය King Amandagamani Abhaya21 - 30
Ruwawelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ පිලිකඩ සහ මුදුන් පිලිකඩ කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Lovamahapaya ලෝවාමහාපායෙහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Thooparamaya ථූපාරාම පොහොගෙයහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Isurumuniya ඉසුරුමුණිය විහාරයට කුඹුරු විශාල ප්‍රමාණයක් දන් දෙන ලදී.King Ilanaga38 - 44
වසර තුනකට වරක් සියළුම සඟුනට සිවුරු පිදීය.King Vasabha66 - 110
ප්‍රදේශ 64ක දාන දෙන ලදී.King Vasabha66 - 110
සෑගිරිය, ථූපාරාමය, මහා සෑය සහ ශ්‍රී මහා බෝධියේ දහසක් පහන් පූජා පැවැත්විය.King Vasabha66 - 110
කුදුගල විහාරයේ පොහොය ගෙය ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
ඉසුරුමුණි විහාරයේ පොහොය ගෙය ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
ථූපාරාම විහාරයේ දා ගෙය ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
මහා විහාරයේ සතරැස් ශාලාව ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
මහා විහාරයේ බෝ මළුවේ පිළිම ගෙයක් ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
අනුරාධපුර සතර දොරටුවෙහි ගිලන් සංඝයාට "ගිලන් වැටුප් " දෙන ලදී.King Vasabha66 - 110
සොලීන් සතුව තිබූ බුදුන් වහන්සේගේ පාත්‍රා ධාතුව රැගෙන එන ලදී.King Gajabahu I113 - 135
පත්තිනි ඇදහීම ලංකාවට ගෙන එන ලදී.King Gajabahu I113 - 135
පත්තිනි දෙවියන් වෙනුවෙන් ඇසල පෙරහැර ආරම්භ කිරීම.King Gajabahu I113 - 135
අභයගිරි ථූපය විශාල කිරීමKing Gajabahu I113 - 135
Built a wall over the Ruwanweliseya SthupaKing Bhathika Thissa141 - 165
ථූපාරාමයේ පොහොය ගෙය කරවීය.King Bhathika Thissa141 - 165
නාගදීපයේ පළුදාගෙය කරවීය.King Bhathika Thissa141 - 165
අභයගිරි විහාරයෙහි රත්නප්‍රාසාදය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
අම්බස්තල විහාරයෙහි වටදාගෙය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
නාගදීප විහාරයෙහි වටදාගෙය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
කැලණිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
මන්ඩලගිරිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දූරතිස්සවාපිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දක්ඛිණ විහාරයේ දන්හල කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දක්ඛිණ විහාරයට යාමට මාර්ගයක් කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දීඝවාපි ස්ථූපය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.King Kanitta Tissa165 - 193
දීඝවාපි ස්ථූපයේ ධාතු නිධන් කිරීම.King Kanitta Tissa165 - 193
Built Nanthis AraamayaKing Kanitta Tissa165 - 193
Built Niyelthissa AaramayaKing Kanitta Tissa165 - 193
අනුරාධපුරයේ මහාපාලි දානශාලාව වැඩි දියුණු කිරීම King Kuncha Naga195 - 196
රුවන්වැලි සෑයේ රන් ආලේපිත ජත්‍රයක් කරවීය.King Siri Naga I196 - 215
ලෝවාමහාපාය ප්‍රතිසංස්කරණය කොට මහල් 5ක් ලෙස තැනීම.King Siri Naga I196 - 215
සිරි මහා බෝධියේ සතර දිසාවල තිබූ පඩිපෙළ ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Siri Naga I196 - 215
ශ්‍රී මහා බෝධිය වටා ගල් පිලිකඩ ඉදිකරවීය.King Abhaya Naga236 - 244
ලෝවාමහපායේ මණ්ඩපයක් ඉදිකරවීය.King Abhaya Naga236 - 244
භික්ෂු සංඝයා හට දෙලක්ෂයක් සිවුරු දන්දෙන ලදී.King Abhaya Naga236 - 244
ශ්‍රී මහා බෝධි ප්‍රාකාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Siri Naga II244 - 246
ශ්‍රී මහා බෝධි වැලි මළුවේ මණ්ඩපයක් කරවීය.King Siri Naga II244 - 246
රුවන්වැලි සෑයේ ජත්‍රයේ රන් ආලේප කළේය.King Sangha Tissa I247 - 251
රුවන්වැලි සෑයේ හතරැස් කොටුවේ කහවනු ලක්ෂය බැගින් වටිනා මැණික් තැන්පත් කරවීය.King Sangha Tissa I247 - 251
රුවන්වැලි සෑය අකුණු සැර වලින් ආරක්ෂා කිරීමට වජ්‍රචුම්බක සවිකිරීම.King Sangha Tissa I247 - 251
ථූපාරාමයේ පොහොය ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
මනිසෝමාරාමයේ පොහොය ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
මිරිසවැටියේ පොහොය ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
රටපුරා නටඹුන් වූ ආවාස ගෙවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සංඝයා වහන්සේ 30000 කට චීවර පූජා කරන ලදී.King Gotabhaya253 - 266
අවුරුද්දක් පාසා වෙසක් උත්සවය පවත්වන ලදී.King Gotabhaya253 - 266
මහා විහාරයේ ශිලා මණ්ඩපයක් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
ලෝවාමහාපායේ නව ටැම් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ සෙල් පිලිකඩ කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ උතුරු දොරටුවෙහි තොරණ කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ සතර කොන වක්‍ර සහිත ටැම් සිටවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ දොරටු තුනෙහි සෙල් පිළිම කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ දකුණු දොරටුවෙහි සෙල්මුවා පළඟක් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
අම්බස්තල ස්තූපයට චේතියඝරයක් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
Spent 10 million of the money in use that time and re-built the 5 storey Lowamahapaya in to 7 storeysKing Jetta Tissa I266 - 276
60 ලක්ෂයක් වටිනා මිනි රුවනක් පුදා මිනි පහනක් කරවීය.King Jetta Tissa I266 - 276
රුවන්වැලි සෑයට මහාර්ඝ මානික්‍ය දෙකක් පිදීය.King Jetta Tissa I266 - 276
ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වටා තොරණ තුනක් කරවීය.King Jetta Tissa I266 - 276
කළු මැටි වැව චේතියගිරි විහාරයට පූජා කරන ලදී.King Jetta Tissa I266 - 276
වාර්ෂිකව වෙසක් උත්සවය ඉහලින් සැමරීය.King Jetta Tissa I266 - 276
ථූපාරාමයෙහි තිබූ මහා ගල් පිළිමය පස්චිමතිස්ස පර්වත ආරාමයෙහි නගාලීය.King Jetta Tissa I266 - 276
පශ්චිමතිස්ස ආරාමයෙහි තිබූ සෙල් ප්‍රතිමාව අභයගිරියේ නගාලීය.King Mahasen276 - 303
ඔහු විසින් විනාශ කල මහා විහාරය නැවත ගොඩනගන ලදී.King Mahasen276 - 303
වම් දළදා වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරවන ලදී.King Kithsirimewan303 - 331
මාලිගාවක් තනවා වම් දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරන ලදී.King Kithsirimewan303 - 331
මිහිඳු පෙරහැර ආරම්භ කරන ලදී.King Kithsirimewan303 - 331
දඹදිව වන්දනාකරුවන්ට විශ්‍රාම ශාලාවක් කරවීය.King Kithsirimewan303 - 331
Other Works
අභයගිරි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
මිරිසවැටි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
මහියංගන විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
තිස්සමහාරාම විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
නාගදීපයේ තිස්ස විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
කැළණි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
ගොලුනා සෙනෙවි විහාරයේ පවුර කරවීය.
දකුණු විහාරයේ පවුර කරවීය.
මිරිසවැටි විහාරයේ පවුර කරවීය.
පුත්තභාග විහාරයේ පවුර කරවීය.
ඉසුරුමුණි විහාරයේ පවුර කරවීය.
නාගදීපයේ තිස්ස විහාරයේ පවුර කරවීය.
අනුරාරාම විහාරයේ පොහොයගෙය කරවීය.
ණය සහිත භික්ෂූන් ණයෙන් නිදහස් කර මහා වෙසක් පූජාවක් පැවැත්වීය.
ලක්වැසි සියලු භික්ෂූන්ට තුන් සිවුරු පූජා කළේය.
අභයගිරියේ වයිතුල්ය වාදය ස්ථාපණය විය.
අභයගිරියේ වයිතුල්ය වාදය බිඳ හැර නිර්මල බුදු දහම ස්ථාපිත කරවීය.
ශ්‍රී මහා බෝධි ගෘහයෙහි ලෝහමය රූප දෙකක් කරවීය.
සතපන් ආරාමය කරවීය.