ධාන්‍ය බැංකුවක් ආරම්භ කරන ලදී.
Contributed by : King Kithsirimewan - (303 - 331)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Agriculture / Agriculture]
Other Works
වම් දළදා වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරවන ලදී.
මාලිගාවක් තනවා වම් දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරන ලදී.
මිහිඳු පෙරහැර ආරම්භ කරන ලදී.
දඹදිව වන්දනාකරුවන්ට විශ්‍රාම ශාලාවක් කරවීය.