නගර පාලකයකු පත්කිරීම. (නගර ගුත්තික)
Contributed by : King Pandukabhaya - (BC 377 - BC 367)
Era : Anuradhapura

ප්‍රථමයෙන් මෙම තනතුර සඳහා පත් කලේ පණ්ඩුකාභය රජුගේ ලොකු මාමා වන අභය ය.

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Other / General]
අනුරාධපුරයේ සතර දොරටුවෙහි දාන ශාලා 4ක් කරවීය King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
සිරකරුවෝ සියලු දෙනා නිදහස් කළේය King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
නීලමහා යෝධයා මෙම රජුගේ සෙනෙවියා ලෙස කටයුතු කළේය.King Gajabahu I113 - 135
Other Works
Built Anuradhapura Kingdom
Systematic Cemetery
Built Abhaya Tank ( Basawakkulama)
ග්‍රාම සීමා නියම කිරීම
කසල සෝදකයන් පත් කිරීම
සෞඛ්‍ය පිලිබඳ විධිමත් සැලැස්මක් ඇති කිරී
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මෞර්ය රාජවංශය ආරම්භ ක
Killed 8 his uncles