මහානාම මන්දවාපි (දකුණු දිග) වැව කරවීය.
Contributed by : King Amandagamani Abhaya - (21 - 30)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Irrigation / Tanks]
Built Abhaya Tank ( Basawakkulama)King PandukabhayaBC 377 - BC 367
Built Padaviya TankKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Katunnaru TankKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Malama TankKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Diga TankKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Durathis TankKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Ambadugga TankKing Kutakanna TissaBC 42 - BC 20
Built Bhayoduppala TankKing Kutakanna TissaBC 42 - BC 20
Built Thisa TankKing Ilanaga38 - 44
Built Durathisa TankKing Ilanaga38 - 44
මනිකාර ගමේ වැවක් තනවන ලදී.King Chandra Mukha Siva44 - 52
උපලදොනික වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීම.King Subha60 - 66
Built Maseth TankKing Vasabha66 - 110
Built Agniwaddamanawapi Tank (Habarana Tank)King Vasabha66 - 110
Built Mahanikkawatti Tank (Manankutiya Tank)King Vasabha66 - 110
Built Kohalavapi Tank (Konahala Tank near Mannarama)King Vasabha66 - 110
Built Kaliwapi Tank (Kaliyavadana Tank)King Vasabha66 - 110
Buil Mahavapi Tank (Nochchiyagama Tank)King Vasabha66 - 110
Built Wayanthiwapi Tank (Mahavilachchiya Tank)King Vasabha66 - 110
Built Kolombagamaka TankKing Vasabha66 - 110
Built Ambiti TankKing Vasabha66 - 110
Built Magama Tank 1King Vasabha66 - 110
Built Magama Tank 2King Vasabha66 - 110
Built Gamunuthis TankKing Gajabahu I113 - 135
Built Maminiya Tank (Maha Gamini Tank)King Bhathika Thissa141 - 165
Built Randhakandaka Tank ( not found )King Bhathika Thissa141 - 165
Built Helungama Tank (Not Found)King Jetta Tissa I266 - 276
Built Demate Tank (Not Found)King Jetta Tissa I266 - 276
Built Demate Tank (Not Found)King Jetta Tissa I266 - 276
Built Pisathna Tank (Not Found)d)King Jetta Tissa I266 - 276
Built Bamunugama Tank (Not Found)King Jetta Tissa I266 - 276
Built Minneriya TankKing Mahasen276 - 303
Built Magama TankKing Mahasen276 - 303
Built Jallura TankKing Mahasen276 - 303
Built Banu TankKing Mahasen276 - 303
Built Maminiya TankKing Mahasen276 - 303
Built Paraka TankKing Mahasen276 - 303
Built Kumbalaka TankKing Mahasen276 - 303
Built Rathmalkada TankKing Mahasen276 - 303
Built Magalan TankKing Mahasen276 - 303
Built Mahadaragallaka TankKing Mahasen276 - 303
Built Thissawaddamana TankKing Mahasen276 - 303
Built Dhammaramma TankKing Mahasen276 - 303
Built Kaalapasana TankKing Mahasen276 - 303
Built Mahamuni TankKing Mahasen276 - 303
Built Kandaka TankKing Mahasen276 - 303
Built Vahana TankKing Mahasen276 - 303
Other Works
Ruwanwelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ ජත්‍රය මත තවත් ජත්‍රයක් කරවීය
Ruwawelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ පිලිකඩ සහ මුදුන් පිලිකඩ කරවීය.
Lovamahapaya ලෝවාමහාපායෙහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය.
Thooparamaya ථූපාරාම පොහොගෙයහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය.
සතුන් මැරීම තහනම් කරවීය.
Built Ridee Viharaya