මහාසෑයේ පිරිවෙන් කිහිපයක් ඉදි කරවීය.
Contributed by : King Vasabha - (66 - 110)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Religious / Piriven]
Built Subha PirivenaKing Subha60 - 66
Built Raaja pirivenaKing Subha60 - 66
Built Maha pirivena at Manisoma ViharayaKing Kanitta Tissa165 - 193
කුක්කුට ගිරි පිරිවෙන් පෙළ කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
Built Aththanagalu PirivenaKing Gotabhaya253 - 266
Other Works
Killed King Subha
වසර තුනකට වරක් සියළුම සඟුනට සිවුරු පිදීය.
ප්‍රදේශ 64ක දාන දෙන ලදී.
සෑගිරිය, ථූපාරාමය, මහා සෑය සහ ශ්‍රී මහා බෝධියේ දහසක් පහන් පූජා පැවැත්විය.
සිතුල් පව්ව විහාරයේ දාගැබ් 10ක් ඉදි කරවීය.
Built Mahawalli Gonu Viharaya
Built Maagama Anuradharama Viharaya
Built Muwela Viharaya
කුදුගල විහාරයේ පොහොය ගෙය ඉදි කරවීය.
ඉසුරුමුණි විහාරයේ පොහොය ගෙය ඉදි කරවීය.
ථූපාරාම විහාරයේ දා ගෙය ඉදි කරවීය.
Built Vallisera Viharaya
මහා විහාරයේ සතරැස් ශාලාව ඉදි කරවීය.
මහා විහාරයේ බෝ මළුවේ පිළිම ගෙයක් ඉදි කරවීය.
අනුරාධපුර සතර දොරටුවෙහි දිළින්දන්ට "දිළිඳු වැටුප්" දෙන ලදී.
අනුරාධපුර සතර දොරටුවෙහි ගිලන් සංඝයාට "ගිලන් වැටුප් " දෙන ලදී.
Built Maseth Tank
Built Agniwaddamanawapi Tank (Habarana Tank)
Built Mahanikkawatti Tank (Manankutiya Tank)
Built Kohalavapi Tank (Konahala Tank near Mannarama)
Built Kaliwapi Tank (Kaliyavadana Tank)
Buil Mahavapi Tank (Nochchiyagama Tank)
Built Wayanthiwapi Tank (Mahavilachchiya Tank)
Built Kolombagamaka Tank
Built Ambiti Tank
Built Magama Tank 1
Built Magama Tank 2
Built Aleesara Brook ( Alahera Ela)
Built another 11 brooks (Not found yet)
උමන්ජලවාතිකා හෙවත් ජලනල පද්ධති ඇති කළේය.