මිහිඳු මහා සෑය ඉදි කිරීම
Contributed by : King Uttiya - (BC 267 - BC 257)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Religious / Stupa]
Ruwanwelisaya StupaKing DutugemunuBC 161 - BC 137
ThuparamayaKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
Built Abhayagiriya StupaKing WalagambaBC 104 - BC 103
Built Mirisawetiya StupaKing DutugemunuBC 161 - BC 137
Built stone Dagoba in Thuparama ViharayaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
Built Mihinthale Seela StupaKing Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
සිතුල් පව්ව විහාරයේ දාගැබ් 10ක් ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
Built Pilapitiya SthupaKing Kanitta Tissa165 - 193
Other Works
මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය
සංඝමිත්තා තෙරණියගේ පරිනිර්වාණය
සංඝමිත්තා සෑය ඉදි කිරීම