ලෝවාමහපායේ මණ්ඩපයක් ඉදිකරවීය.
Contributed by : King Abhaya Naga - (236 - 244)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Religious / Other]
Planted Sri Maha BodhiKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
The Tripiṭaka was recorded on palm leaves King WalagambaBC 104 - BC 103
30,000 කට අධික පිරිසක් පැවිදි කිරීම King Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
සඟමිත් තෙරණියෝ වැඩම කරවීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
ලංකාවේ මෙහෙණි සස්න ආරම්භ කිරීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
රුවන්වැලි සෑ බිමේ ගල් ටැඹ පිහිටුවීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
මහාපාලි බත් දන්සල පිහිටුවීමKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයKing UttiyaBC 267 - BC 257
සංඝමිත්තා තෙරණියගේ පරිනිර්වාණයKing UttiyaBC 267 - BC 257
Reformation RowamahapayaKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Completed Ruwanweli DagabaKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built Elephant Wall in Ruwanweli SeyaKing Saddha TissaBC 137 - BC 119
Built 3 stone flower table for Ruwenweli SeyaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
Built stone relic chamber in Thuparama ViharayaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
Reformation Mihinthale Kantaka StupaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
built 32 mansions over the LowamahapayaKing Khallata NagaBC 109 - BC 104
රුවන්වැලි සෑය වැලි මලුව වටා ගල් බැම්මක් බšKing Khallata NagaBC 109 - BC 104
අනුරාධපුරයේ සිට එක යොදුනක් දක්වා සුවදැති මල් පැලෑටි රෝපණය කරවීය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
වසරක් පාසා රුවන්වැලි සෑ රදුන්ට හුණු පිරියාම මංගල්‍ය කරවීම King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
අටවිස්සක් මහා වෙසක් පූජාව කරවීය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
රුවන්වැලි සෑ මළුව විශාල කරවීය King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
ලක්දිව පුරා පහන් පූජා පැවැත්විය King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
මුහුදෙහි යොදුනක් දුරට පහන් පූජාවක් කරවීය. (ගිරිහඬ පූජා)King Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
Ruwanwelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ ජත්‍රය මත තවත් ජත්‍රයක් කරවීය King Amandagamani Abhaya21 - 30
Ruwawelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ පිලිකඩ සහ මුදුන් පිලිකඩ කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Lovamahapaya ලෝවාමහාපායෙහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Thooparamaya ථූපාරාම පොහොගෙයහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය. King Amandagamani Abhaya21 - 30
Isurumuniya ඉසුරුමුණිය විහාරයට කුඹුරු විශාල ප්‍රමාණයක් දන් දෙන ලදී.King Ilanaga38 - 44
වසර තුනකට වරක් සියළුම සඟුනට සිවුරු පිදීය.King Vasabha66 - 110
ප්‍රදේශ 64ක දාන දෙන ලදී.King Vasabha66 - 110
සෑගිරිය, ථූපාරාමය, මහා සෑය සහ ශ්‍රී මහා බෝධියේ දහසක් පහන් පූජා පැවැත්විය.King Vasabha66 - 110
කුදුගල විහාරයේ පොහොය ගෙය ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
ඉසුරුමුණි විහාරයේ පොහොය ගෙය ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
ථූපාරාම විහාරයේ දා ගෙය ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
මහා විහාරයේ සතරැස් ශාලාව ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
මහා විහාරයේ බෝ මළුවේ පිළිම ගෙයක් ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
අනුරාධපුර සතර දොරටුවෙහි ගිලන් සංඝයාට "ගිලන් වැටුප් " දෙන ලදී.King Vasabha66 - 110
සොලීන් සතුව තිබූ බුදුන් වහන්සේගේ පාත්‍රා ධාතුව රැගෙන එන ලදී.King Gajabahu I113 - 135
පත්තිනි ඇදහීම ලංකාවට ගෙන එන ලදී.King Gajabahu I113 - 135
පත්තිනි දෙවියන් වෙනුවෙන් ඇසල පෙරහැර ආරම්භ කිරීම.King Gajabahu I113 - 135
අභයගිරි ථූපය විශාල කිරීමKing Gajabahu I113 - 135
Built a wall over the Ruwanweliseya SthupaKing Bhathika Thissa141 - 165
ථූපාරාමයේ පොහොය ගෙය කරවීය.King Bhathika Thissa141 - 165
නාගදීපයේ පළුදාගෙය කරවීය.King Bhathika Thissa141 - 165
අභයගිරි විහාරයෙහි රත්නප්‍රාසාදය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
අම්බස්තල විහාරයෙහි වටදාගෙය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
නාගදීප විහාරයෙහි වටදාගෙය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
කැලණිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
මන්ඩලගිරිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දූරතිස්සවාපිය ආරාමයෙහි උපෝසතාගාරය කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දක්ඛිණ විහාරයේ දන්හල කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දක්ඛිණ විහාරයට යාමට මාර්ගයක් කරවීය.King Kanitta Tissa165 - 193
දීඝවාපි ස්ථූපය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.King Kanitta Tissa165 - 193
දීඝවාපි ස්ථූපයේ ධාතු නිධන් කිරීම.King Kanitta Tissa165 - 193
Built Nanthis AraamayaKing Kanitta Tissa165 - 193
Built Niyelthissa AaramayaKing Kanitta Tissa165 - 193
අනුරාධපුරයේ මහාපාලි දානශාලාව වැඩි දියුණු කිරීම King Kuncha Naga195 - 196
රුවන්වැලි සෑයේ රන් ආලේපිත ජත්‍රයක් කරවීය.King Siri Naga I196 - 215
ලෝවාමහාපාය ප්‍රතිසංස්කරණය කොට මහල් 5ක් ලෙස තැනීම.King Siri Naga I196 - 215
සිරි මහා බෝධියේ සතර දිසාවල තිබූ පඩිපෙළ ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Siri Naga I196 - 215
අභයගිරි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
දක්ෂිණ මූල විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
මිරිසවැටි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
මහියංගන විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
තිස්සමහාරාම විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
නාගදීපයේ තිස්ස විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
කැළණි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
ගොලුනා සෙනෙවි විහාරයේ පවුර කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
දකුණු විහාරයේ පවුර කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
මිරිසවැටි විහාරයේ පවුර කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
පුත්තභාග විහාරයේ පවුර කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
ඉසුරුමුණි විහාරයේ පවුර කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
නාගදීපයේ තිස්ස විහාරයේ පවුර කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
අනුරාරාම විහාරයේ පොහොයගෙය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
ණය සහිත භික්ෂූන් ණයෙන් නිදහස් කර මහා වෙසක් පූජාවක් පැවැත්වීය.King Voharika Tissa215 - 236
ලක්වැසි සියලු භික්ෂූන්ට තුන් සිවුරු පූජා කළේය.King Voharika Tissa215 - 236
ශ්‍රී මහා බෝධි ගෘහයෙහි ලෝහමය රූප දෙකක් කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
සතපන් ආරාමය කරවීය.King Voharika Tissa215 - 236
ශ්‍රී මහා බෝධි ප්‍රාකාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Siri Naga II244 - 246
ශ්‍රී මහා බෝධි වැලි මළුවේ මණ්ඩපයක් කරවීය.King Siri Naga II244 - 246
රුවන්වැලි සෑයේ ජත්‍රයේ රන් ආලේප කළේය.King Sangha Tissa I247 - 251
රුවන්වැලි සෑයේ හතරැස් කොටුවේ කහවනු ලක්ෂය බැගින් වටිනා මැණික් තැන්පත් කරවීය.King Sangha Tissa I247 - 251
රුවන්වැලි සෑය අකුණු සැර වලින් ආරක්ෂා කිරීමට වජ්‍රචුම්බක සවිකිරීම.King Sangha Tissa I247 - 251
ථූපාරාමයේ පොහොය ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
මනිසෝමාරාමයේ පොහොය ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
මිරිසවැටියේ පොහොය ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
රටපුරා නටඹුන් වූ ආවාස ගෙවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සංඝයා වහන්සේ 30000 කට චීවර පූජා කරන ලදී.King Gotabhaya253 - 266
අවුරුද්දක් පාසා වෙසක් උත්සවය පවත්වන ලදී.King Gotabhaya253 - 266
මහා විහාරයේ ශිලා මණ්ඩපයක් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
ලෝවාමහාපායේ නව ටැම් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ සෙල් පිලිකඩ කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ උතුරු දොරටුවෙහි තොරණ කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ සතර කොන වක්‍ර සහිත ටැම් සිටවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ දොරටු තුනෙහි සෙල් පිළිම කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
සිරි මහා බෝධියේ දකුණු දොරටුවෙහි සෙල්මුවා පළඟක් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
අම්බස්තල ස්තූපයට චේතියඝරයක් කරවීය.King Gotabhaya253 - 266
Spent 10 million of the money in use that time and re-built the 5 storey Lowamahapaya in to 7 storeysKing Jetta Tissa I266 - 276
60 ලක්ෂයක් වටිනා මිනි රුවනක් පුදා මිනි පහනක් කරවීය.King Jetta Tissa I266 - 276
රුවන්වැලි සෑයට මහාර්ඝ මානික්‍ය දෙකක් පිදීය.King Jetta Tissa I266 - 276
ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වටා තොරණ තුනක් කරවීය.King Jetta Tissa I266 - 276
කළු මැටි වැව චේතියගිරි විහාරයට පූජා කරන ලදී.King Jetta Tissa I266 - 276
වාර්ෂිකව වෙසක් උත්සවය ඉහලින් සැමරීය.King Jetta Tissa I266 - 276
ථූපාරාමයෙහි තිබූ මහා ගල් පිළිමය පස්චිමතිස්ස පර්වත ආරාමයෙහි නගාලීය.King Jetta Tissa I266 - 276
පශ්චිමතිස්ස ආරාමයෙහි තිබූ සෙල් ප්‍රතිමාව අභයගිරියේ නගාලීය.King Mahasen276 - 303
ඔහු විසින් විනාශ කල මහා විහාරය නැවත ගොඩනගන ලදී.King Mahasen276 - 303
වම් දළදා වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරවන ලදී.King Kithsirimewan303 - 331
මාලිගාවක් තනවා වම් දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරන ලදී.King Kithsirimewan303 - 331
මිහිඳු පෙරහැර ආරම්භ කරන ලදී.King Kithsirimewan303 - 331
දඹදිව වන්දනාකරුවන්ට විශ්‍රාම ශාලාවක් කරවීය.King Kithsirimewan303 - 331
Other Works
ශ්‍රී මහා බෝධිය වටා ගල් පිලිකඩ ඉදිකරවීය.
භික්ෂු සංඝයා හට දෙලක්ෂයක් සිවුරු දන්දෙන ලදී.