සතුන් මැරීම තහනම් කරවීය.
Contributed by : King Amandagamani Abhaya - (21 - 30)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Controlling / Controlling]
ග්‍රාම සීමා නියම කිරීම King PandukabhayaBC 377 - BC 367
කසල සෝදකයන් පත් කිරීම King PandukabhayaBC 377 - BC 367
ප්‍රථම වරට වැදගත් ලෙසට සිදු වූ රාජාභිෂේකයKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
තුන්සිංහලයම ඵක්සේසත් කිරීමKing DutugemunuBC 161 - BC 137
රට පුරාම සත්ව ඝාතනය තහනම් කළේය King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
අධිකරණ කටයුතු සාර්ථකව කරන ලදී.King Bhathika AbhayaBC 20 - BC 9
Other Works
Ruwanwelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ ජත්‍රය මත තවත් ජත්‍රයක් කරවීය
Ruwawelisaya මහා සෑ රදුන්ගේ පිලිකඩ සහ මුදුන් පිලිකඩ කරවීය.
Lovamahapaya ලෝවාමහාපායෙහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය.
Thooparamaya ථූපාරාම පොහොගෙයහි ඇතුළු මිදුල් සහ ආලින්දය කරවීය.
Built Ridee Viharaya
මහානාම මන්දවාපි (දකුණු දිග) වැව කරවීය.