සිරකරුවෝ සියලු දෙනා නිදහස් කළේය
Contributed by : King Mahadatika Mahanaga - (BC 9 - 21)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Other / General]
Systematic CemeteryKing PandukabhayaBC 377 - BC 367
නගර පාලකයකු පත්කිරීම. (නගර ගුත්තික)King PandukabhayaBC 377 - BC 367
සෞඛ්‍ය පිලිබඳ විධිමත් සැලැස්මක් ඇති කිරීKing PandukabhayaBC 377 - BC 367
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මෞර්ය රාජවංශය ආරම්භ කKing PandukabhayaBC 377 - BC 367
නීලමහා යෝධයා මෙම රජුගේ සෙනෙවියා ලෙස කටයුතු කළේය.King Gajabahu I113 - 135
Other Works
රුවන්වැලි සෑ මළුව විශාල කරවීය
Built Mihinthale Seela Stupa
අනුරාධපුරයේ සතර දොරටුවෙහි දාන ශාලා 4ක් කරවීය
ලක්දිව පුරා පහන් පූජා පැවැත්විය
මුහුදෙහි යොදුනක් දුරට පහන් පූජාවක් කරවීය. (ගිරිහඬ පූජා)
Built Mininapaw Viharaya
Built Kalandaka Viharaya
Built Samudra Viharaya
Built Choolanaga Viharaya