පංච ද්‍රවිඩයන්ගේ ආක්‍රමණය
දායකත්වය : වළගම්බා රජතුමා - (BC 104 - BC 103)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ගැටුම් / ආක්‍රමණ]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS