සිරි සඟ බෝ වංශය

දඹදෙණිය 1220 - 1345

 • 3 වන විජයබාහු රජතුමා
 • 1220 - 1224
 • 2 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1234 - 1267
 • 4 වන විජයබාහු රජතුමා
 • 1267 - 1270

  යාපහුව 1270 - 1283

 • 1 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1270 - 1283

  කුරුණෑගල 1293 - 1341

 • 2 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1293 - 1302
 • 4 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1302 - 1326
 • 3 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1335 - 1341
 • 5 වන විජයබාහු රජතුමා
 • 1341 - 1341

  දැදිගම 1344 - 1359

 • 5 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1344 - 1351
 • 5 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1357 - 1359

  ගම්පොල 1345 - 1412

 • 4 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1341 - 1351
 • 5 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1351 - 1357
 • 3 වන වික්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1357 - 1374
 • 5 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1374 - 1397

  රයිගම 1392 - 1410

 • 2 වන වීර බාහු රජතුමා
 • 1392 - 1397
 • වීර අලකේශ්වර රජතුමා
 • 1397 - 1410

  කෝට්ටේ 1412 - 1597

 • 5 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1372 - 1374
 • 5 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1397 - 1408
 • 6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1412 - 1467
 • 2 වන ජයබාහු රජතුමා
 • 1467 - 1472
 • 6 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1472 - 1480
 • 7 වන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1480 - 1484
 • 8 වන වීරපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1484 - 1508
 • 9 වන ධර්මපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1508 - 1510
 • 6 වන විජයබාහු රජතුමා
 • 1510 - 1522
 • 7 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
 • 1522 - 1551
 • දොන් ජුවන් ධර්මපාල රජතුමා
 • 1551 - 1597

  සීතාවක 1521 - 1593

 • මායාදුන්නේ රජතුමා
 • 1521 - 1581
 • 1 වන රාජසිංහ රජතුමා
 • 1581 - 1593
 • රාජසූරිය රජතුමා
 • 1593 - 1593
 • නිකපිටියේ බණ්ඩාර රජතුමා
 • 1593 - 1593
   
   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS