අනුරාධපුරය - (BC 377 - 1017)

වත්මන් ශ්‍රි ලංකාව පිහිටි භූමියේ ප්‍රථම සංවිධානාත්මක නවීන රාජධානිය වුයේ රජරට රාජධානියයි.
 
මුල් යුගයේ උපතිස්සනුවර අගනුවර වූ අතර පණ්ඩුකාභය රජ විසින් අනුරාධගම අගනුවර කරගෙන එය පුරවරයක් දකිවා සංවර්ධනය කරන ලදී. රාජධානියේ ආර්ථිකය පදනම් වූයේ කෘෂිකර්මාන්තය මත බැවින් වැව් සහ ඇළ මාර්ග ඉදිකිරීම රජුගේ ප්‍රධාන කාර්‍යයක් විය. බොහෝමයක් රජවරුන් විශාල වැව් සහ ඇළ මාර්ග ඉදි කළ අතර, ඒ අතරින් වැඩිමනක් මතකයේ රැඳෙන්නේ වසභ සහ මහාසේන රජවරුන්ය. මෙම ඉදිකිරීම් නිසා අනුරාධපුර යුගය මුළුල්ලේම රජරට ප්‍රදේශය තුළ විශාල, එමෙන්ම සංකීර්ණ වාරිමාර්ග පද්ධතියක් බිහි විය.
 
රාජධානියේ ආර්ථිකය පදනම් වූයේ කෘෂිකර්මාන්තය මත බැවින් වැව් සහ ඇළ මාර්ග ඉදිකිරීම රජුගේ ප්‍රධාන කාර්‍යයක් විය. බොහෝමයක් රජවරුන් විශාල වැව් සහ ඇළ මාර්ග ඉදි කළ අතර, ඒ අතරින් වැඩිමනක් මතකයේ රැඳෙන්නේ වසභ සහ මහාසේන රජවරුන්ය. මෙම ඉදිකිරීම් නිසා අනුරාධපුර යුගය මුළුල්ලේම රජරට ප්‍රදේශය තුළ විශාල, එමෙන්ම සංකීර්ණ වාරිමාර්ග පද්ධතියක් බිහි විය. එකල ඉදි කරන ලද මහා ස්ථුපයන් වූ රුවන්වැලිසෑය, ජේතවණාරාමය මෙන්ම ලෝවාමහාපාය වැනි විශාල ගොඩනැගිලි මඟින් අනුරාධපුර යුගයේ තිබූ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ දියුණුව මනාව පෙන්නුම් කරයි.
 
පාලකයෝ
1 පණ්ඩුකාභය රජතුමාBC 377 - BC 367
2 මුටසීව රජතුමාBC 367 - BC 307
3 දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාBC 307 - BC 267
4 උත්තිය රජතුමාBC 267 - BC 257
5 මහාසිව රජතුමාBC 257 - BC 247
6 සූරතිස්ස රජතුමාBC 247 - BC 237
7 සේන හා ගුත්තිකBC 237 - BC 215
8 අසේල රජතුමාBC 215 - BC 205
9 එළාර රජතුමාBC 205 - BC 161
10 දුටුගැමුණු රජතුමාBC 161 - BC 137
11 සද්ධාතිස්ස රජතුමාBC 137 - BC 119
12 තුලත්ථන රජතුමාBC 119 - BC 119
13 ලංජතිස්ස රජතුමාBC 119 - BC 109
14 බල්ලාඨනාග රජතුමාBC 109 - BC 104
15 වළගම්බා රජතුමාBC 104 - BC 103
16 පුලහත්තBC 103 - BC 100
17 භාහියBC 100 - BC 98
18 පනයමාරBC 98 - BC 91
19 පිලියමාරBC 91 - BC 90
20 දාඨියBC 90 - BC 89
21 වළගම්බා රජතුමාBC 89 - BC 76
22 මහසිළු මහාතිස්ස රජතුමාBC 76 - BC 62
23 චෞර නාග රජතුමාBC 62 - BC 50
24 කුඩා තිස්ස රජතුමාBC 50 - BC 47
25 අනුලා රැජිනBC 47 - BC 42
26 නීලියBC 47 - BC 47
27 දාරුභාතික තිස්සBC 47 - BC 47
28 වටුකBC 47 - BC 47
29 සිව 1BC 47 - BC 47
30 කූඨකණ්ණ තිස්ස රජතුමාBC 41 - BC 19
31 භාතික අභය රජතුමාBC 19 - 9
32 මහාදාඨික මහානාග රජතුමා9 - 21
33 අමණ්ඩගාමණී අභය රජතුමා22 - 31
34 කණිරජානු තිස්ස රජතුමා31 - 34
35 චූලාභය රජතුමා34 - 35
36 සීවලී රැජින35 - 35
37 ලම්බකර්ණ ගෝත්‍රිකයෝ35 - 38
38 ඉලනාග රජතුමා38 - 44
39 චන්ද්‍රමුඛසිව රජතුමා44 - 52
40 යසලාලක තිස්ස රජතුමා52 - 60
41 සුභ රජතුමා60 - 66
42 වසභ රජතුමා66 - 110
43 වංකනාසික තිස්ස රජතුමා110 - 113
44 I වන ගජබාහු රජතුමා113 - 135
45 මහල්ලකනාග රජතුමා135 - 141
46 භාතික තිස්ස රජතුමා141 - 165
47 කනිට්ඨතිස්ස රජතුමා165 - 193
48 බුජ්ජනාග රජතුමා193 - 195
49 කුංචනාග රජතුමා195 - 196
50 I වන සිරිනාග රජතුමා196 - 215
51 වෝහාරිකතිස්ස රජතුමා215 - 236
52 අභයනාග රජතුමා236 - 244
53 IIවන සිරිනාග රජතුමා244 - 246
54 විජය කුමාර රජතුමා246 - 247
55 Iවන සංඝතිස්ස රජතුමා247 - 251
56 සිරි සංග බෝධි රජතුමා251 - 253
57 ගෝඨාභය රජතුමා253 - 266
58 I වන ජෙට්ඨතිස්ස රජතුමා266 - 276
59 මහසෙන් රජතුමා276 - 303
60 කිත්සිරිමෙවන් රජතුමා303 - 331
61 II වන ජෙට්ඨතිස්ස රජතුමා331 - 340
62 බුද්ධදාස රජතුමා340 - 369
63 II වන උපතිස්ස රජතුමා369 - 410
64 මහානාම රජතුමා410 - 432
65 සෝත්තිසේන රජතුමා432 - 432
66 ජත්තගාහක ජන්තු රජතුමා432 - 433
67 මිත්තසේන රජතුමා433 - 434
68 පණ්ඩු රජතුමා434 - 439
69 පාරින්ද රජතුමා439 - 441
70 කුඩා පාරින්ද රජතුමා441 - 456
71 තිරිතර රජතුමා456 - 456
72 දාඨිය රජතුමා456 - 458
73 පීඨිය රජතුමා458 - 459
74 ධාතුසේන රජතුමා459 - 477
75 I වන කස්සප රජතුමා477 - 495
76 මොග්ගල්ලාන රජතුමා495 - 512
77 කුමාරදාස රජතුමා512 - 521
78 කිත්තිසේන රජතුමා521 - 521
79 සිව රජතුමා521 - 521
80 III වන උපතිස්ස521 - 522
81 සිලාකාල රජතුමා522 - 535
82 දාඨාපභූති රජතුමා535 - 535
83 II වන මොග්ගල්ලාන රජතුමා535 - 555
84 කිත්සිරිමේඝ රජතුමා555 - 573
85 මහානාග රජතුමා573 - 575
86 I වන අග්ගබෝධි රජතුමා575 - 608
87 II වන අග්ගබෝධි රජතුමා608 - 618
88 3 වන මොග්ගල්ලාන රජතුමා618 - 623
89 II වන සංඝතිස්ස රජතුමා618 - 618
90 සීලාමේඝවණ්ණ රජතුමා623 - 632
91 3 වන අග්ගබෝධි රජතුමා632 - 632
92 3 වන ජෙට්ඨතිස්ස රජතුමා632 - 632
93 3 වන අග්ගබෝධි රජතුමා632 - 648
94 දාඨෝපතිස්ස රජතුමා648 - 650
95 2 වන කස්සප රජතුමා650 - 659
96 2 වන දාඨෝපතිස්ස රජතුමා659 - 667
97 1 වන දප්පුල රජතුමා659 - 662
98 4 වන අග්ගබෝධි රජතුමා667 - 683
99 දත්ත රජතුමා683 - 684
100 හත්ථදාඨ රජතුමා684 - 684
101 මානවම්ම රජතුමා684 - 719
102 5 වන අග්ගබෝධි රජතුමා719 - 725
103 3 වන කස්සප රජතුමා725 - 731
104 1 වන මහින්ද රජතුමා731 - 733
105 6 වන අග්ගබෝධි රජතුමා733 - 772
106 7 වන අග්ගබෝධි රජතුමා772 - 778
107 2 වන මහින්ද රජතුමා778 - 797
108 2 වන දප්පුල රජතුමා797 - 802
109 3 වන මහින්ද රජතුමා802 - 805
110 8 වන අග්ගබෝධි රජතුමා805 - 816
111 3 වන දප්පුල රජතුමා816 - 831
112 9 වන අග්ගබෝධි රජතුමා831 - 833
113 1 වන සේන රජතුමා833 - 853
114 2 වනසේන රජතුමා853 - 887
115 2 වන උදය රජතුමා887 - 898
116 4 වන කස්සප රජතුමා898 - 915
117 5 වන කස්සප රජතුමා915 - 924
118 4 වන දප්පුල රජතුමා924 - 924
119 5 වන දප්පුල රජතුමා924 - 935
120 3 වන උදය රජතුමා935 - 938
121 3 වන සේන රජතුමා938 - 946
122 4 වන උදය රජතුමා946 - 952
123 4 වන සේන රජතුමා952 - 955
124 4 වන මහින්ද රජතුමා955 - 972
125 5 වන සේන රජතුමා972 - 982
126 5 වන මහින්ද රජතුමා982 - 1018
 
ක්‍රියා
 
ඡායාරූප
Magul Maha Viharaya


Built : ධාතුසේන රජතුමා,
Built : 1 වන දප්පුල රජතුමා,
Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,
Reconstruction : විහාරමහා දෙවිය,
Girihandu Seya Watadage


Built : සීලාමේඝවණ්ණ රජතුමා,
Girihandu Seya-Thiriyaya


Built : සීලාමේඝවණ්ණ රජතුමා,
Mulgirigala Rajamaha Viharaya


Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,
Sithulpavva Uposathagaraya


Built : කනිට්ඨතිස්ස රජතුමා,
Sithulpavva Pariwara Dagaba


Built : වසභ රජතුමා,
Hindagala Cave Temple


Built : වළගම්බා රජතුමා,
Kantaka Chethiya


Built : සූරතිස්ස රජතුමා,
Added : ලංජතිස්ස රජතුමා,
Old Hospital


Built : 2 වනසේන රජතුමා,
Ambasthala Dagaba


Built : මහාදාඨික මහානාග රජතුමා,
Added : කනිට්ඨතිස්ස රජතුමා,
Maha Seya - Mihinthalaya


Built : මහාදාඨික මහානාග රජතුමා,
Indi Katu Seya


Kalu Diya Pokuna


Built : 4 වන කස්සප රජතුමා,
Katu Seya


Mihindu Seya


Built : උත්තිය රජතුමා,
Kiri Vehera - Katharagama


Built : මහසෙන් රජතුමා,
Somawathiya Chaitya


Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,
Naka Vihara


Sela Cetiya


Built : ලංජතිස්ස රජතුමා,
Dakkhina Stupa


Rathna Prasadaya


Built : කනිට්ඨතිස්ස රජතුමා,
Reconstruction : 2 වන මහින්ද රජතුමා,
Reconstruction : 4 වන මහින්ද රජතුමා,
Eth Pokuna


Built : වළගම්බා රජතුමා,
Lankarama


Built : වළගම්බා රජතුමා,
Mirisawetiya Vihara


Built : දුටුගැමුණු රජතුමා,
Ridi Viharaya - Kurunegala


Built : දුටුගැමුණු රජතුමා,
Jetavanaramaya


Built : මහසෙන් රජතුමා,
Tissa Wewa


Built : දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා,
Royal Family Carving


Elephant Pond Carving


Isurumuni Lovers


Isurumuniya Temple


Built : දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා,
Abhayagiri Stupa


Built : වළගම්බා රජතුමා,
Sigiriya


Built : I වන කස්සප රජතුමා,
Thuparamaya Temple


Built : දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා,
Some Construction : ලංජතිස්ස රජතුමා,
Some Construction : වසභ රජතුමා,
Some Construction : ගෝඨාභය රජතුමා,
Some Construction : ධාතුසේන රජතුමා,
Some Construction : II වන අග්ගබෝධි රජතුමා,
Some Construction : දාඨෝපතිස්ස රජතුමා,
Some Construction : 2 වන දාඨෝපතිස්ස රජතුමා,
Some Construction : 2 වන කස්සප රජතුමා,
Some Construction : මානවම්ම රජතුමා,
Some Construction : 6 වන අග්ගබෝධි රජතුමා,
Some Construction : 2 වන මහින්ද රජතුමා,
Some Construction : 2 වන දප්පුල රජතුමා,
Some Construction : 1 වන සේන රජතුමා,
Yodha Ela


Built : ධාතුසේන රජතුමා,
Kuttam Pokuna


Built : I වන අග්ගබෝධි රජතුමා,
Maligawila Buddha Statue


Samadhi Statue


Kala Wewa


Built : ධාතුසේන රජතුමා,
Avukana Buddha Statue


Built : ධාතුසේන රජතුමා,
Lowamahapaya


Built : දුටුගැමුණු රජතුමා,
Ruwanweliseya


Built : දුටුගැමුණු රජතුමා,
 
යුග
 • විජය පරම්පරාව
 • BC 377 - BC 237
 • චෝල වංශය
 • BC 237 - BC 215
 • විජය පරම්පරාව
 • BC 215 - BC 205
 • චෝල වංශය
 • BC 205 - BC 161
 • විජය පරම්පරාව
 • BC 161 - BC 103
 • ද්‍රවිඩ පාලනය
 • BC 103 - BC 89
 • විජය පරම්පරාව
 • BC 89 - BC 66
 • ලම්බකර්ණ වංශය I
 • BC 66 - 436
 • ද්‍රවිඩ පාලනය
 • 436 - 463
 • මෞර්ය රාජ වංශය
 • 463 - 691
 • ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ
 • 691 - 1017
   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS