3 වන සේන රජතුමා
938 - 946
ඇවෑමෙන්
4 වන උදය රජතුමා
946 - 952
ඇවෑමෙන්
4 වන සේන රජතුමා
952 - 955
 
4 වන උදය රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (946 - 952)

Udaya III was King of Anuradhapura in the 10th century, whose reign lasted from 946 to 952. He succeeded Sena III as King of Anuradhapura and was succeeded by Sena IV.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS