6 වන විජයබාහු රජතුමා
1510 - 1522
ඝාතනයෙන් පසු
7 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
1522 - 1551
ඇවෑමෙන්
දොන් ජුවන් ධර්මපාල රජතුමා
1551 - 1597
 
7 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | කෝට්ටේ - (1522 - 1551)

Bhuvanaikabahu VII was King of Kotte in the sixteenth century, who ruled from 1521 to 1551. He was the eldest son of Vijayabahu VII of Kotte, whom he succeeded, and his chief queen Anula Kahatuda.He was born in 1468  and his brothers were Mayadunne of Sitawaka and Rayigam Bandara. After his father married a second time, his new queen brought a son from another relationship called Deva Rajasinghe, who the king intended to pass on the crown to, and Bhuvanaikabahu and his two brothers responded by fleeing the kingdom, and on their return they had an army given by the King of Kandy.
 
Bhuvanaikabahu VII was succeeded by his grandson Dharmapala. Mayadunne of Sitawaka was his brother.
 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS