අනුරාධපුරයේ සතර දොරටුවෙහි දාන ශාලා 4ක් කරවීය
දායකත්වය : මහාදාඨික මහානාග රජතුමා - (9 - 21)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [වෙනත් / පොදු කාර්යයන්]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS