මහාසෑයේ පිරිවෙන් කිහිපයක් ඉදි කරවීය.
දායකත්වය : වසභ රජතුමා - (66 - 110)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ආගමික / පිරිවෙන්]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS