රුවන්වැලි සෑය වැලි මලුව වටා ගල් බැම්මක් බැඳීම.
දායකත්වය : බල්ලාඨනාග රජතුමා - (BC 109 - BC 104)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ආගමික / වෙනත්]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS