චෝල වංශය

අනුරාධපුරය BC 377 - 1017

 • සේන හා ගුත්තික
 • BC 237 - BC 215
 • එළාර රජතුමා
 • BC 205 - BC 161

  අනුරාධපුර චෝල 1017 - 1070

 • 1 වන රාජේන්ද්‍ර චෝල
 • 1018 - 1044
 • රාජාධිරාජ චෝල
 • 1018 - 1054
 • 2 වන රාජේන්ද්‍ර චෝල
 • 1051 - 1063
 • වීර රාජේන්ද්‍ර චෝල
 • 1063 - 1070
 • ආති රාජේන්ද්‍ර චෝල
 • 1067 - 1070
   
  ක්‍රියා
 • මහමෙව්නාව උද්‍යානය
 •  
   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS