පාරින්ද රජතුමා
439 - 441
ඇවෑමෙන්
කුඩා පාරින්ද රජතුමා
441 - 456
ඇවෑමෙන්
තිරිතර රජතුමා
456 - 456
 
කුඩා පාරින්ද රජතුමා

ද්‍රවිඩ පාලනය | අනුරාධපුරය - (441 - 456)

Khudda Parinda the third of the Six Dravidians reigned from 441 to 447. He was the younger brother of Parindu.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS