කුමාරදාස රජතුමා
512 - 521
ඇවෑමෙන්
කිත්තිසේන රජතුමා
521 - 521
ඝාතනයෙන් පසු
සිව රජතුමා
521 - 521
 
කිත්තිසේන රජතුමා

මෞර්ය රාජ වංශය | අනුරාධපුරය - (521 - 521)

Kittisena was King of Anuradhapura in the 6th century, whose reign lasted the year 524. He succeeded his father Kumara Dhatusena as King of Anuradhapura and was succeeded by his uncle Siva II.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS