3 වන දප්පුල රජතුමා
816 - 831
ඇවෑමෙන්
9 වන අග්ගබෝධි රජතුමා
831 - 833
ඇවෑමෙන්
1 වන සේන රජතුමා
833 - 853
 
9 වන අග්ගබෝධි රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (831 - 833)

Aggabodhi IX was King of Anuradhapura in the 9th century, whose reign lasted from 831 to 833. He succeeded his father Dappula III as King of Anuradhapura and was succeeded by his brother Sena I.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS