කුඩා තිස්ස රජතුමා
BC 50 - BC 47
ඝාතනයෙන් පසු
සිව 1
BC 47 - BC 47
ඝාතනයෙන් පසු
වටුක
BC 47 - BC 47
 
සිව 1

නොදත් | අනුරාධපුරය - (BC 47 - BC 47)

Siva I was King of Anuradhapura in the 1st century BC, who ruled in the year 47 BC. He succeeded Kuda Tissa as King of Anuradhapura and was succeeded by Vatuka.

 
ක්‍රියා
  • අනුලා බිසව වස දී මරා දැමීය.
  •  
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS