දාරුභාතික තිස්ස
BC 47 - BC 47
ඝාතනයෙන් පසු
නීලිය
BC 47 - BC 47
ඝාතනයෙන් පසු
අනුලා රැජින
BC 47 - BC 42
 
නීලිය

නොදත් | අනුරාධපුරය - (BC 47 - BC 47)

Niliya was King of Anuradhapura in the 1st century BC, whose reign lasted the year 47 BC. He succeeded Darubhatika Tissa as King of Anuradhapura and was succeeded by Anula.

 
ක්‍රියා
  • අනුලා බිසව වස දී මරා දැමීය.
  •  
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS