සොලී දේශයේ සිටි සිංහල වහලුන් 12,000 බේරාගෙන තවද සොලීන් 12,000ක්ද රැගෙන එන ලදී

Contributed by : King Gajabahu I - (113 - 135)

Era : Anuradhapura

 

Similar Work from Other Rulers - [Special Incidents / International]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS