කලිකාලන්ගේ හමුදාව නගරය කොල්ලකා තරුණයක් 12,000ක් වහලුන් ලෙස ඉන්දියාවට ගෙනයන ලදී.

Contributed by : King Vankanasika Tissa - (110 - 113)

Era : Anuradhapura

 

Similar Work from Other Rulers - [Conflicts / Invasions]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS