සමාන රුව ඇති දොරටුපාලකයෙකු නිසා ජීවිතය අහිමි විය.
දායකත්වය : යසලාලක තිස්ස රජතුමා - (52 - 60)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [විශේෂ සිද්ධීන් / ඝාතන]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS