සංඝමිත්තා සෑය ඉදි කිරීම
දායකත්වය : උත්තිය රජතුමා - (BC 267 - BC 257)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ආගමික / ස්ථූප]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS