කල්ලක ලෙන් විහාරය කරවීම
දායකත්වය : සද්ධාතිස්ස රජතුමා - (BC 137 - BC 119)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ආගමික / විහාර]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS