කෝට්ටේ - (1412 - 1597)

 
පාලකයෝ
1 5 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා1372 - 1374
2 5 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා1397 - 1408
3 6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා1412 - 1467
4 2 වන ජයබාහු රජතුමා1467 - 1472
5 6 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා1472 - 1480
6 7 වන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජතුමා1480 - 1484
7 8 වන වීරපරාක්‍රමබාහු රජතුමා1484 - 1508
8 9 වන ධර්මපරාක්‍රමබාහු රජතුමා1508 - 1510
9 6 වන විජයබාහු රජතුමා1510 - 1522
10 7 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා1522 - 1551
11 දොන් ජුවන් ධර්මපාල රජතුමා1551 - 1597
 
ක්‍රියා
 • Hansa Sandeshaya
  By 6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා 1412 - 1467
 • Parevi Sandeshaya
  By 6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා 1412 - 1467
 • Kokila Sandeshaya
  By 6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා 1412 - 1467
 • Guththila Kavya
  By 6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා 1412 - 1467
 
යුග
 • සිරි සඟ බෝ වංශය
 • 1412 - 1597
   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS