The Dravidans
Anuradhapura BC 377 - 1017
PulahaththaBC 103 - BC 100
BhahiyaBC 100 - BC 98
PanayamaraBC 98 - BC 91
PiliyamaraBC 91 - BC 90
DathiyaBC 90 - BC 89
King Pandu 434 - 439
King Parinda439 - 441
King Kuda Parinda441 - 456
King Thirithara456 - 456
King Datiya456 - 458
King Peetiya458 - 459
PHOTO GALLERY