කිත්සිරිමෙවන් රජතුමා
303 - 331
ඇවෑමෙන්
II වන ජෙට්ඨතිස්ස රජතුමා
331 - 340
ඇවෑමෙන්
බුද්ධදාස රජතුමා
340 - 369
 
II වන ජෙට්ඨතිස්ස රජතුමා

ලම්බකර්ණ වංශය I | අනුරාධපුරය - (331 - 340)

Jettha Tissa II was King of Anuradhapura in the 4th century, whose reign lasted from 332 to 341. He succeeded his brother Sirimeghavanna as King of Anuradhapura and was succeeded by his son Buddhadasa.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS