සෝත්තිසේන රජතුමා
432 - 432
ඇවෑමෙන්
ජත්තගාහක ජන්තු රජතුමා
432 - 433
ඇවෑමෙන්
මිත්තසේන රජතුමා
433 - 434
 
ජත්තගාහක ජන්තු රජතුමා

ලම්බකර්ණ වංශය I | අනුරාධපුරය - (432 - 433)

Chattagahaka Jantu (aka Chhattagahaka) was Queen of Anuradhapura in the 5th century, whose reign lasted from 434 to 435. She succeeded her step brother Soththisena as Queen of Anuradhapura and was succeeded by Mittasena.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS