කුඩා පාරින්ද රජතුමා
441 - 456
ඇවෑමෙන්
තිරිතර රජතුමා
456 - 456
ඇවෑමෙන්
දාඨිය රජතුමා
456 - 458
 
තිරිතර රජතුමා

ද්‍රවිඩ පාලනය | අනුරාධපුරය - (456 - 456)

Tiritara was the forth of the Six Dravidians who ruled from 447 to 447. He was defeated and killed by Dhatusena within 2 months.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS