සිව රජතුමා
521 - 521
ඝාතනයෙන් පසු
III වන උපතිස්ස
521 - 522
ඇවෑමෙන්
සිලාකාල රජතුමා
522 - 535
 
III වන උපතිස්ස

ලම්බකර්ණ වංශය I | අනුරාධපුරය - (521 - 522)

Upatissa III was King of Anuradhapura in the 6th century, whose reign lasted from 521 to 522. He succeeded Siva II as King of Anuradhapura and was succeeded by Silakala Ambosamanera.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS