6 වන අග්ගබෝධි රජතුමා
733 - 772
ඇවෑමෙන්
7 වන අග්ගබෝධි රජතුමා
772 - 778
ඇවෑමෙන්
2 වන මහින්ද රජතුමා
778 - 797
 
7 වන අග්ගබෝධි රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (772 - 778)

Aggabodhi VII was King of Anuradhapura in the 8th century, whose reign lasted from 772 to 778. He succeeded his cousin Aggabodhi VI as King of Anuradhapura and was succeeded by Mahinda II.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS