3 වන මහින්ද රජතුමා
802 - 805
ඇවෑමෙන්
8 වන අග්ගබෝධි රජතුමා
805 - 816
ඇවෑමෙන්
3 වන දප්පුල රජතුමා
816 - 831
 
8 වන අග්ගබෝධි රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (805 - 816)

Aggabodhi VIII was King of Anuradhapura in the 9th century, whose reign lasted from 805 to 816. He succeeded his brother Mahinda III as King of Anuradhapura and was succeeded by his brother Dappula III.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS