8 වන අග්ගබෝධි රජතුමා
805 - 816
ඇවෑමෙන්
3 වන දප්පුල රජතුමා
816 - 831
ඇවෑමෙන්
9 වන අග්ගබෝධි රජතුමා
831 - 833
 
3 වන දප්පුල රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (816 - 831)

Dappula III was King of Anuradhapura in the 9th century, whose reign lasted from 816 to 831. He succeeded his brother Aggabodhi VIII as King of Anuradhapura and was succeeded by his son Aggabodhi IX.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS