3 වන උදය රජතුමා
935 - 938
ඇවෑමෙන්
3 වන සේන රජතුමා
938 - 946
ඇවෑමෙන්
4 වන උදය රජතුමා
946 - 952
 
3 වන සේන රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (938 - 946)

Sena III was King of Anuradhapura in the 10th century, whose reign lasted from 938 to 946. He succeeded his brother Udaya II as King of Anuradhapura and was succeeded by Udaya III.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS