4 වන උදය රජතුමා
946 - 952
ඇවෑමෙන්
4 වන සේන රජතුමා
952 - 955
ඇවෑමෙන්
4 වන මහින්ද රජතුමා
955 - 972
 
4 වන සේන රජතුමා

ලම්බකර්ණ මානවම්ම රාජ වංශ | අනුරාධපුරය - (952 - 955)

Sena IV was King of Anuradhapura in the 10th century, whose reign lasted from 952 to 955. He succeeded Udaya III as King of Anuradhapura and was succeeded by his brother Mahinda IV.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS