2 වන රාජේන්ද්‍ර චෝල

චෝල වංශය | අනුරාධපුර චෝල - (1051 - 1063)

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS