6වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1412 - 1467
ඇවෑමෙන්
2 වන ජයබාහු රජතුමා
1467 - 1472
ඝාතනයෙන් පසු
6 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
1472 - 1480
 
2 වන ජයබාහු රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | කෝට්ටේ - (1467 - 1472)

Jayabahu II (also known as Vira Parakramabahu) was King of Kotte in the fifteenth century, who ruled from 1467 to 1472/3. He succeeded Parakramabahu VI as king of Kotte and was succeeded by Bhuvanekabahu VI.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS