7 වන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1480 - 1484
ඝාතනයෙන් පසු
8 වන වීරපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1484 - 1508
ඇවෑමෙන්
9 වන ධර්මපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1508 - 1510
 
8 වන වීරපරාක්‍රමබාහු රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | කෝට්ටේ - (1484 - 1508)

Parakramabahu VIII (also known as Ambulagala Kumara) was King of Kotte in the fifteenth century, who ruled from 1484 to 1508. He succeeded Parakramabahu VII as king of Kotte and was succeeded by his son Dharma Parakramabahu IX. Another son Vijayabahu VII also became king.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS